Skip to content

Objętość zabiegów angioplastyki pierwotnej i przeżycie po ostrym zawale mięśnia sercowego ad 5

1 rok ago

73 words

Wśród pacjentów, którzy faktycznie przeszli pierwotną angioplastykę, śmiertelność była istotnie niższa przy każdym wzrastającym kwartylu objętości i była najniższa wśród szpitali o największej objętości, nawet po dostosowaniu do wczesnego stosowania leków wspomagających, o których wiadomo, że wpływają na śmiertelność, rok przyjęcia oraz całkowitą objętość pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (p <0,001) (tabela 5). Wśród pacjentów, którzy otrzymali terapię trombolityczną, nie było statystycznie istotnego związku pomiędzy wielkością takich procedur a umieralnością (p = 0,67). Dyskusja
Głównym odkryciem w tej dużej analizie obserwacyjnej było to, że śmiertelność wewnątrzszpitalna była o 28 procent niższa wśród pacjentów poddanych pierwotnej angioplastyce w szpitalach o największej liczbie takich zabiegów niż wśród pacjentów poddanych angioplastyce w szpitalach o najniższym natężeniu. Ta niższa stawka, która reprezentowała 2,0 mniejszej liczby zgonów na 100 pacjentów, była niezależna od całkowitej liczby przypadków zawału mięśnia sercowego, trendów czasowych lub wczesnego zastosowania sprawdzonych terapii wspomagających, o których wiadomo, że wpływają na przeżycie (takich jak aspiryna, beta-blokery i heparyna). ). Nie stwierdzono jednak istotnej zależności między objętością interwencji trombolitycznych a umieralnością wewnątrzszpitalną wśród pacjentów, którzy otrzymywali terapię trombolityczną. W końcu odkryliśmy, że ośrodki o dużej objętości częściej stosują reperfuzyjne terapie ratujące życie szybciej niż ośrodki o małej objętości i że różnica była większa u pacjentów poddanych pierwotnej angioplastyce niż u tych, którzy otrzymywali terapię trombolityczną.
Istnieje wiele możliwych wyjaśnień dla odwrotnej zależności między wielkością procedur angioplastyki a śmiertelnością wewnątrzszpitalną. Szpitale, które mają dużą całkowitą objętość pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, mogą mieć lepsze wyniki z powodu czynników instytucjonalnych związanych z opieką nad dużą liczbą takich pacjentów, a ośrodki te prawdopodobnie również mają dużą objętość pierwotnych procedur angioplastyki. Jednak nawet po tym, jak skorygowaliśmy całkowitą objętość pacjentów z zawałem serca w każdym szpitalu, liczba procedur była nadal znaczącym, niezależnym wskaźnikiem lepszych wyników.
Błąd stronniczy może być kolejnym wyjaśnieniem lepszych wyników w centrach angioplastyki o dużej objętości. Takie nastawienie powstaje, gdy reputacja lekarza lub szpitala w celu uzyskania lepszych wyników prowadzi do zwiększenia liczby skierowań, w tym skierowań pacjentów z mniej poważnymi zaburzeniami, którzy mogą mieć lepsze wyniki niezależnie od leczenia. Jednak większość cech linii bazowej była podobna wśród kwartyli, a wyniki nie zmieniły się znacząco po dostosowaniu do znanych różnic. Ponadto stronniczość skierowania była ograniczona przez ograniczenie analizy do szpitali z pełnymi możliwościami interwencyjnymi, w których odsetek pacjentów przeniesionych do innych szpitali był znikomy (<3%), a także z wyłączeniem pacjentów przeniesionych z innych instytucji. Dlatego też różnice w szybkości transferu nie mogą tłumaczyć zaobserwowanych różnic w śmiertelności pomiędzy pacjentami, którzy przeszli angioplastykę w szpitalach o dużej objętości a pacjentami poddanymi angioplastyce w szpitalach o małej objętości.
Z drugiej strony, niższy wskaźnik umieralności w centrach angioplastyki o dużej objętości niż w ośrodkach o małej objętości może być częściowo spowodowany stwierdzeniem, że przerwa między przybyciem pacjenta do szpitala a podawaniem terapii reperfuzyjnej była znacznie krótsza -wolne centra plastyki naczyń niż w ośrodkach o małej objętości
[patrz też: wirus bostoński okres zarażania, układ siateczkowo śródbłonkowy, przewody cuviera ]
[przypisy: archinea, esensai, seriusz ]

0 thoughts on “Objętość zabiegów angioplastyki pierwotnej i przeżycie po ostrym zawale mięśnia sercowego ad 5”