Skip to content

Porównanie metotreksatu z placebo w utrzymaniu remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna ad 5

1 rok ago

506 words

Siedemdziesiąt osiem procent nawrotów spełniało oba kryteria nawrotu; 22 procent spełniało jedynie kryterium potrzeby leczenia aktywnej choroby. Żadna z ocenionych potencjalnych zmiennych prognostycznych nie była istotnie związana z nawrotem. Średni czas trwania remisji oszacowano na 22 tygodnie w grupie placebo (ryc. 1). Mniej niż 50 procent pacjentów w grupie otrzymującej metotreksat doszło do nawrotu choroby do czasu zakończenia badania. Dlatego nie można było określić mediany czasu trwania remisji w tej grupie, ale był dłuższy niż 40 tygodni. W modelu regresji Coxa terapia metotreksatem była istotnie związana z czasem remisji z korektą lub bez niej w zakresie wpływu ośrodka badawczego i drogi wejścia do badania (skorygowana i nieskorygowana P = 0,04). Wykorzystanie Prednison do nawrotów
Pacjenci w grupie otrzymującej metotreksat mieli mniej nawrotów niż w grupie placebo, a zatem rzadziej przyjmowali prednizon. Jedenaście pacjentów (28 procent) w grupie otrzymującej metotreksat przyjmowało prednizon, w porównaniu z 21 pacjentami (58 procent) w grupie placebo (P = 0,01). Wśród pacjentów, którzy otrzymali prednizon, całkowita dawka prednizonu i średni czas jego stosowania były podobne w obu grupach: 2242 gi 126 dni w grupie otrzymującej metotreksat i 2071 gi 122 dni w grupie placebo.
Leczenie metotreksatem po nawrocie
Spośród 36 pacjentów, którzy doświadczyli nawrotów (14 w grupie otrzymującej metotreksat i 22 w grupie otrzymującej placebo), 22 pacjentów (61 procent) otrzymywało następnie raz na tydzień 25 mg metotreksatu, zwykle oprócz prednizonu. Dwunastu z tych 22 pacjentów (55 procent) z powodzeniem odstawiło prednizon i uzyskali remisję w 40. tygodniu. Z kolei u 14 pacjentów, którzy nie otrzymali metotreksatu po nawrocie, tylko u 2 pacjentów (14 procent) uzyskano remisję w 40. tygodniu.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych. Żaden z pacjentów z grupy metotreksat nie miał ciężkiego zdarzenia niepożądanego, w porównaniu z dwoma w grupie placebo (jeden miał dysplazję szyjną, a drugi miał wirusowe zakażenie dróg oddechowych). Jeden pacjent, który otrzymał metotreksat, wycofał się z badania przedwcześnie z powodu nudności. Chociaż nudności i wymioty występowały częściej u pacjentów z grupy metotreksat (Tabela 2), żaden z objawów nie był ciężki i tylko jeden pacjent przerwał leczenie z powodu tych objawów. Żaden pacjent nie miał leukopenii, która była na tyle poważna, aby wymagać leczenia wstrzymującego lub wycofania się z badania. Ogólna częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach.
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że metotreksat jest skuteczną i bezpieczną terapią podtrzymującą u pacjentów z chorobą Crohna. Przed przystąpieniem do tego badania pacjenci przeszli kliniczną remisję i przestali przyjmować prednizon po 16 do 24 tygodniach leczenia metotreksatem. W ciągu następnych 10 miesięcy znacznie więcej pacjentów w grupie otrzymującej metotreksat niż w grupie placebo pozostało w remisji. Ponadto 72% pacjentów w grupie otrzymującej metotreksat nie wymagało leczenia prednizonem z powodu nawracających objawów, w porównaniu z 42% pacjentów w grupie placebo.
[patrz też: sabina kluz zarażanie, sabina kluz jak długo zaraża, wirus bostoński okres zarażania ]
[więcej w: jdj bachalski, sabina kluz, bdinet ]

0 thoughts on “Porównanie metotreksatu z placebo w utrzymaniu remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna ad 5”