Skip to content

Powiązanie między chorobą Parkinsona o wczesnym początku i mutacjami w genie Parkin ad 6

1 rok ago

481 words

Panel B pokazuje mutacje punktowe skutkujące skróceniem sekwencji 12 egzonów lub mutacją missense. Zakreskowane rejony wskazują domenę ubikwitynopodobną i motyw palca RING-IBR-RING.19. 6 skracających mutacji wskazano powyżej sekwencji, a 10 mutacji missenowych wskazano poniżej sekwencji. W przypadku mutacji zidentyfikowanych u więcej niż jednego pacjenta indeksu, w indeksie podano liczbę pacjentów z indeksem z mutacją. Zmiana nukleotydu i enzymy restrykcyjne stosowane do badania członków rodziny i niespokrewnionych osobników kontrolnych bez zaburzeń ruchowych są podane w nawiasach poniżej mutacji (mm oznacza starter niedopasowany stosowany do PCR oraz elektroforeza na żelu poliakryloamidowym PAGE). Mutacje, które nie były oparte na opublikowanych sekwencjach14, są podkreślone. Nukleotydy poprzedzone małym c wskazują liczby w komplementarnych sekwencjach DNA opisanych przez Kitada i in. 9 ATG inicjującego kodonu metioniny rozpoczyna się od nukleotydu 102. Przypuszczalne miejsce fosforylacji (P) i miejsca N-mirystoilacji (M) pod wpływem mutacji Thr415Asn i Trp453Stop są wskazane. UTR oznacza nieprzetłumaczony region. Dziewiętnaście różnych rearanżacji homozygotycznych i heterozygotycznych egzonów stwierdzono u 35 pacjentów z indeksem, w tym u 4 z wcześniej opisanych rodzin z homozygotycznymi delecjami eksonów (Tabela 4 i Figura 1A) .13,14 Oprócz identyfikacji podejrzanych delecji egzonu, nasze podejście zapewniało dowód na cztery duplikacje eksonu i jedno potrojenie egzonu. Wyniki były wysoce powtarzalne i potwierdzone przez analizę koagregacyjną. Nie stwierdzono zmian w eksonach 2, 3, 9 i 12 w grupie kontrolnej.
Szesnaście różnych mutacji punktu eksonowego stwierdzono u 28 pacjentów z indeksem, w tym 8 z wcześniej opisanych rodzin 14 (Tabela 4 i Figura 1B). Ponadto wykryto intronową delecję 5 pz (IVS8 -21 do -17del). Wszystkie mutacje punktowe kosegregowały się z chorobą i nie stwierdzono żadnej kontroli. Aminokwasy zmodyfikowane przez mutacje były konserwowane w ortologach parkinowych u szczurów20 i myszy (odpowiednio numery dostępu do banku genów AF210434 i AB019558). Jednak u dwóch pacjentów z jednej rodziny homozygotyczna mutacja punktowa Arg334Cys była związana z homozygotyczną intronową 5-bpową delecją i heterozygotyczną mutacją Asp280Asn, tak że nie można było ustalić patogenności dwóch ostatnich mutacji.
Wiele z rearanżacji egzonów stwierdzono wielokrotnie wśród pacjentów z indeksem, w szczególności delecja eksonu 3 (u 10 pacjentów), ekson 2 (w 4), ekson 4 (w 4) i eksony 3 i 4 (w 4) (wykres 1A). ). Znaleziono sześć mutacji punktowych u więcej niż jednego pacjenta z indeksem: delecję A w nukleotydzie 255 cDNA (u sześciu pacjentów z indeksem), delecję A i G w nukleotyd 202 do 203 cDNA (w pięciu), Arg275Trp (w pięciu ), wstawienie G i T między nukleotydem 321 a nukleotydem 322 cDNA (w dwóch), Lys211Asn (w dwóch) i Gly430Asp (w dwóch) (Figura 1).
Dyskusja
Wykryliśmy mutacje w genie parkiny w prawie połowie rodzin z autosomalną recesywną chorobą Parkinsona, w której co najmniej jeden dotknięty członek miał 45 lat lub młodszy na początku objawów
[hasła pokrewne: wysypka bostońska okres wylęgania, ospa bostońska zdjęcia, bostonka u dzieci ]
[więcej w: rr donnelley kraków, elmet rzeszów, uromed nowy sącz ]

0 thoughts on “Powiązanie między chorobą Parkinsona o wczesnym początku i mutacjami w genie Parkin ad 6”