Skip to content

Tag: jdj bachalski

Testy kognitywne cz. 1

11 miesięcy ago

119 words

Funkcje poznawcze oceniano w standardowych warunkach przez przeszkolonych neuropsychologów, stosując cztery testy. 1. Test selektywnego przypominania Free and Cued został wybrany do oceny epizodycznej pamięci werbalnej. Szesnaście przedmiotów do zapamiętania pokazano na kartach indeksowych w grupach po cztery. Uczestnik proszony jest o zapamiętanie jak największej ilości przedmiotów, najpierw swobodnie, następnie w odpowiedzi na cue (kategoria…

Przyczyny i ryzyko udaru u pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej ad 8

11 miesięcy ago

315 words

Zjawisko to zostało wcześniej wykazane u pacjentów z objawami.37,38 Wnioski z tego badania można streścić w następujący sposób. Korzyści wynikające z endarterektomii należy obliczyć na podstawie zapobiegania udarom o dużych tętnicach. Około połowa uderzeń, które występują na obszarze bezobjawowej tętnicy szyjnej wewnętrznej, nie ma dużej tętnicy. Endarterektomia nie może zapobiec udarowi z przyczyn sercowo-zatorowych, a…

Geny, kobiety, równość

11 miesięcy ago

540 words

Od czasu pojawienia się Projektu Ludzkiego Genomu w 1990 r. Etycy, genetycy, lekarze i komentatorzy zbadali implikacje tego sponsorowanego przez rząd wysiłku na rzecz mapowania i sekwencjonowania ludzkiego genomu. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost eksploracji nauk i metod naukowych przez feministycznych teoretyków. Mary Briody Mahowald, znana autorka literatury feministycznej bioetyki, łączy te dwie dziedziny w…

Wstępne badanie hormonalnej terapii wzrostu na chorobę Leśniowskiego-Crohna cd

11 miesięcy ago

463 words

Zmieniono zmienne biochemiczne w laboratorium szpitalnym, a hormony oceniano testem radioimmunologicznym w Endocrine Sciences (Calabasas Hills, CA). Zalecenia żywieniowe Pobór pokarmu u każdego pacjenta oceniano za pomocą komputerowej analizy (Food Processor, wersja 7.1, Salem, Oreg.) Trzydniowego dziennika żywności przed rozpoczęciem leczenia oraz w ostatnim tygodniu każdego miesiąca leczenia. Pacjenci zostali poinstruowani, aby zwiększyć spożycie białka…

Porównanie metotreksatu z placebo w utrzymaniu remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna ad 5

11 miesięcy ago

506 words

Siedemdziesiąt osiem procent nawrotów spełniało oba kryteria nawrotu; 22 procent spełniało jedynie kryterium potrzeby leczenia aktywnej choroby. Żadna z ocenionych potencjalnych zmiennych prognostycznych nie była istotnie związana z nawrotem. Średni czas trwania remisji oszacowano na 22 tygodnie w grupie placebo (ryc. 1). Mniej niż 50 procent pacjentów w grupie otrzymującej metotreksat doszło do nawrotu choroby…

Hemodynamiczne działanie syldenafilu u mężczyzn z ciężką chorobą wieńcową ad 6

11 miesięcy ago

328 words

Inni spekulują, że zdarzenia sercowe mogą wynikać z interakcji z innymi lekami (szczególnie z azotanami17), ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego ze względu na wzrost zapotrzebowania na tlen mięśnia sercowego wynikający z aktywności seksualnej u mężczyzny z chorobą wieńcową lub z powodu czynniki ryzyka zaburzeń erekcji i choroby wieńcowej.5,18,19 Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Prowadnik…

Niecierpliwy Opieka stacjonarna

11 miesięcy ago

823 words

Nierzadko zdarza się, że historia zawodowa pacjenta stanowi kluczową wskazówkę prowadzącą do prawidłowej diagnozy. Wgląd w przyczyny uporczywej gorączki pacjenta może być poznany poprzez znajomość stylu życia lub zawodu pacjenta: na przykład źródłem może być zapalenie wsierdzia u osoby zażywającej narkotyki dożylnie lub tularemia u królika. Jednak, gdy takie spostrzeżenia wynikają z chwiejnej nauki klinicznej,…

Endokrynologia starzenia ad

11 miesięcy ago

479 words

W tej roli książka służy dobrze ogólnemu lekarzowi internisty lub podstawowej opieki zdrowotnej, który chce się uczyć o chorobach osób starszych i ich leczeniu medycznym. Endokrynologia starzenia się przechodzi od podsumowania biologicznych teorii starzenia do rozdziałów dotyczących osi hormonu wzrostu – insulinopodobnego czynnika wzrostu I, odpowiedzi na stres, choroby tarczycy, równowagi nerek i płynów, choroby…

Powiązanie między chorobą Parkinsona o wczesnym początku i mutacjami w genie Parkin ad 5

11 miesięcy ago

87 words

Charakterystyka pacjentów z chorobą Parkinsona według obecności lub braku mutacji w genie parkinowym. Jako grupa, 100 pacjentów z mutacjami parkinowymi miało średni wiek (. SD) na początku 32 . 11 lat (zakres od 7 do 58); wiek początku nie był znany u pacjenta (tabela 3). Wśród pacjentów w wieku 45 lat lub młodszych początek choroby…