Skip to content

Tag: sabina kluz

Testy kognitywne cz. 1

1 rok ago

119 words

Funkcje poznawcze oceniano w standardowych warunkach przez przeszkolonych neuropsychologów, stosując cztery testy. 1. Test selektywnego przypominania Free and Cued został wybrany do oceny epizodycznej pamięci werbalnej. Szesnaście przedmiotów do zapamiętania pokazano na kartach indeksowych w grupach po cztery. Uczestnik proszony jest o zapamiętanie jak największej ilości przedmiotów, najpierw swobodnie, następnie w odpowiedzi na cue (kategoria…

Przyczyny i ryzyko udaru u pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej ad 8

1 rok ago

315 words

Zjawisko to zostało wcześniej wykazane u pacjentów z objawami.37,38 Wnioski z tego badania można streścić w następujący sposób. Korzyści wynikające z endarterektomii należy obliczyć na podstawie zapobiegania udarom o dużych tętnicach. Około połowa uderzeń, które występują na obszarze bezobjawowej tętnicy szyjnej wewnętrznej, nie ma dużej tętnicy. Endarterektomia nie może zapobiec udarowi z przyczyn sercowo-zatorowych, a…

Geny, kobiety, równość

1 rok ago

540 words

Od czasu pojawienia się Projektu Ludzkiego Genomu w 1990 r. Etycy, genetycy, lekarze i komentatorzy zbadali implikacje tego sponsorowanego przez rząd wysiłku na rzecz mapowania i sekwencjonowania ludzkiego genomu. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost eksploracji nauk i metod naukowych przez feministycznych teoretyków. Mary Briody Mahowald, znana autorka literatury feministycznej bioetyki, łączy te dwie dziedziny w…

Wstępne badanie hormonalnej terapii wzrostu na chorobę Leśniowskiego-Crohna cd

1 rok ago

463 words

Zmieniono zmienne biochemiczne w laboratorium szpitalnym, a hormony oceniano testem radioimmunologicznym w Endocrine Sciences (Calabasas Hills, CA). Zalecenia żywieniowe Pobór pokarmu u każdego pacjenta oceniano za pomocą komputerowej analizy (Food Processor, wersja 7.1, Salem, Oreg.) Trzydniowego dziennika żywności przed rozpoczęciem leczenia oraz w ostatnim tygodniu każdego miesiąca leczenia. Pacjenci zostali poinstruowani, aby zwiększyć spożycie białka…

Porównanie metotreksatu z placebo w utrzymaniu remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna ad 5

1 rok ago

506 words

Siedemdziesiąt osiem procent nawrotów spełniało oba kryteria nawrotu; 22 procent spełniało jedynie kryterium potrzeby leczenia aktywnej choroby. Żadna z ocenionych potencjalnych zmiennych prognostycznych nie była istotnie związana z nawrotem. Średni czas trwania remisji oszacowano na 22 tygodnie w grupie placebo (ryc. 1). Mniej niż 50 procent pacjentów w grupie otrzymującej metotreksat doszło do nawrotu choroby…

Hemodynamiczne działanie syldenafilu u mężczyzn z ciężką chorobą wieńcową ad 6

1 rok ago

328 words

Inni spekulują, że zdarzenia sercowe mogą wynikać z interakcji z innymi lekami (szczególnie z azotanami17), ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego ze względu na wzrost zapotrzebowania na tlen mięśnia sercowego wynikający z aktywności seksualnej u mężczyzny z chorobą wieńcową lub z powodu czynniki ryzyka zaburzeń erekcji i choroby wieńcowej.5,18,19 Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Prowadnik…

Niecierpliwy Opieka stacjonarna

1 rok ago

823 words

Nierzadko zdarza się, że historia zawodowa pacjenta stanowi kluczową wskazówkę prowadzącą do prawidłowej diagnozy. Wgląd w przyczyny uporczywej gorączki pacjenta może być poznany poprzez znajomość stylu życia lub zawodu pacjenta: na przykład źródłem może być zapalenie wsierdzia u osoby zażywającej narkotyki dożylnie lub tularemia u królika. Jednak, gdy takie spostrzeżenia wynikają z chwiejnej nauki klinicznej,…

Endokrynologia starzenia ad

1 rok ago

479 words

W tej roli książka służy dobrze ogólnemu lekarzowi internisty lub podstawowej opieki zdrowotnej, który chce się uczyć o chorobach osób starszych i ich leczeniu medycznym. Endokrynologia starzenia się przechodzi od podsumowania biologicznych teorii starzenia do rozdziałów dotyczących osi hormonu wzrostu – insulinopodobnego czynnika wzrostu I, odpowiedzi na stres, choroby tarczycy, równowagi nerek i płynów, choroby…

Powiązanie między chorobą Parkinsona o wczesnym początku i mutacjami w genie Parkin ad 5

1 rok ago

87 words

Charakterystyka pacjentów z chorobą Parkinsona według obecności lub braku mutacji w genie parkinowym. Jako grupa, 100 pacjentów z mutacjami parkinowymi miało średni wiek (. SD) na początku 32 . 11 lat (zakres od 7 do 58); wiek początku nie był znany u pacjenta (tabela 3). Wśród pacjentów w wieku 45 lat lub młodszych początek choroby…